CORRECTIEFASE 2 | STANDPUNT VAN FOVIG

>    wat is correctiefase 2?
>    de gevolgen
>    standpunt van FOVIG
download hier het volledige afdrukbare document

STANDUNT VAN FOVIG
 
FOVIG stond en staat nog altijd achter de visie van de persoonsvolgende financiering: de persoon met een handicap (en zijn sociaal netwerk) krijgen de regie over de zorg in eigen handen. Je kunt daar niet tegen zijn. Ook het gelijkheidsprincipe waarbij elkeen met dezelfde noden ook over hetzelfde budget beschikt, blijft overeind. We hebben dan ook van bij de start in 2014 gekozen om deze lijn te steunen binnen de overlegorganen waarvan we deel uitmaken (taskforce, raadgevend comité van het VAPH …).
 
Het principe van zorggarantie mag niet ter discussie staan
Als organisatie voor gebruikers in voorzieningen hebben wij ons vooral gefocust op de zorggarantie en de zorgkwaliteit. Voor ons was dat principe heilig: elke gebruiker moet op dezelfde zorg als voorheen kunnen rekenen. We hebben er ook steeds over gewaakt (en dat zal zo blijven) dat zorg meer blijft dan de basiszorgen (brood, bad, bed). Wij benadrukken dat er ook (financiële) ruimte moet zijn voor ondersteuning en ontplooiingskansen. Dit principe blijft voor ons tot op vandaag overeind.
We ondervinden echter dat deze principes in de toekomst in het gedrang dreigen te komen. Het aanpassen van de budgetcategorieën en de besparingen bij vergunde zorgaanbieders die de nieuwe Vlaamse Regering in het regeerakkoord heeft ingeschreven, vormen een bedreiging.

Ook zorggarantie voor wie de IDO wijzigde
De gebruikers, die sinds 1 januari 2017, in de geest van het persoonsvolgend budget, hun individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) gewijzigd hebben of nog andere keuzes buiten een voorziening gemaakt hebben, moeten ook kunnen genieten van een vorm van zorggarantie. Dit is niet verankerd in de regelgeving vanuit het VAPH. FOVIG zal actie ondernemen bij de betrokken instanties om dit principe te realiseren. FOVIG zal deze gebruikers begeleiden naar de flankerende maatregelen die nog verder uitgewerkt dienen te worden. Wat nu al vast staat is dat er opnieuw mogelijkheid zal komen om gratis beroep te doen op bijstandsorganisaties.Die zijn het best geplaatst om deze bijstand te bieden.

Ook zorggarantie voor wie naar RTH werd verwezen
Voor de gebruikers die naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) verwezen werden, doet FOVIG er alles aan om ook hier de vergunde zorgaanbieders te wijzen op hun verantwoordelijkheid: bieden wat er voor de correctiefase was, maar dan onder een ander stelsel. Ook dit is nog niet verankerd in regelgeving.
 
Iedereen met dezelfde zorgnood vertrekt met hetzelfde budget
Gelijke budgetten voor gelijke zorgnoden: dit principe blijven we steunen. We zijn ongerust over het feit dat bepaalde doelgroepen nu in lagere budgetcategorieën zijn onderbracht. Gaat de vertaling naar zorg, ondersteuning en ontplooiing wel voldoende zijn? FOVIG blijft erop wijzen dat budgetten flexibel moeten kunnen worden ingezet bij een veranderende zorgnood.

FOVIG maakt zich zorgen over de positie van de voorzieningen
FOVIG stelt vast dat heel wat vergunde zorgaanbieders (VZAs) de signalen die er in het verleden waren ter harte hebben genomen. Zij zagen de veranderingen aankomen m.b.t.  persoonsvolgende budgetten, in min of in meer. Vele VZAs hebben intussen een beleid ontwikkeld zodat er nu geen onoverkomelijke problemen dreigen.
Anderzijds stelt FOVIG vast dat andere vergunde zorgaanbieders deze signalen genegeerd hebben en een afwachtende houding hebben aangenomen. Voor deze organisaties wordt het een hele opgave om nu gepast te reageren. We hopen dat deze dan ook gretig gebruik zullen maken van de flankerende maatregelen die vanuit het VAPH worden aangeboden.

FOVIG blijft uw rechten verdedigen
FOVIG zal op alle fora blijven inzetten om de originele visie die achter de persoonsvolgende financiering zit alle kansen te geven. Om alle mogelijkheden ten volle te kunnen benutten als gebruiker is een groei van de middelen onontbeerlijk. Gebruikers moeten vlot kunnen overschakelen naar een aangepast budget wanneer de zorg dat vereist. Dan pas wordt persoonsvolgende financiering een positief verhaal voor elke gebruiker.
Uiteraard kan elke gebruiker deze beslissing aanvechten bij de arbeidsrechtbank. U kan beroep aantekenen tegen de beslissing van het VAPH binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum dat u de brief ontvangen heeft. Als gebruikers hierover inlichtingen wensen dan kunnen ze FOVIG steeds contacteren.

FOVIG maakt er werk van
FOVIG biedt aan alle gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van haar loketfunctie via www.fovig.be of info@fovig.be. Uw insteek zorgt ervoor dat we kunnen voelen welke concrete problemen er zijn. Uw bedenkingen helpen ons gepast te reageren, o.m. naar de overheid toe.
We houden u verder op de hoogte via onze communicatiekanalen.
Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!