Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement van de Raad van Bestuur van de VZW FOVIG
Beslissing van de Raad van Bestuur tijdens de zitting van 31januari 2006

1.Leden

Artikel 1:
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de afgevaardigden van de effectieve leden van de vereniging die aangesteld en aanvaard worden door de Algemene Vergadering met een mandaat van 4 jaar . Deze bestaat uit maximaal 3 afgevaardigden per provincie, waarbij de voorzitter niet behoort tot een provincie . Er zijn dus op dit ogenblik maximaal (A, B, L, O, W) 16 effectieve leden in de raad van bestuur . De raad van bestuur kan in haar schoot bijzondere onafhankelijke deskundigen opnemen om haar werking te bevorderen. Deze kunnen belast worden met specifieke taken maar hebben geen stemrecht .

2. Vergaderingen

2.1. Raad van Bestuur

De Raad van bestuur kan speciale werkgroepen in leven roepen die hun besluiten aan de Raad van bestuur voorleggen die deze zal aanpassen of bekrachtigen . De Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder vormen het dagelijks bestuur die de dagelijkse werking van de vereniging behartigt.

De raad van bestuur kiest voor zijn nationale vergaderingen in consensus een vergaderplaats die centraal gemakkelijk bereikbaar is .

De Raad van bestuur kan speciale werkgroepen in leven roepen die hun besluiten aan de Raad van bestuur voorleggen die deze zal aanpassen of bekrachtigen . De Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder vormen het dagelijks bestuur die de dagelijkse werking van de vereniging behartigt.

2.2. Het dagelijks bestuur

Artikel 3 : Alle belangrijke beslissingen worden genomen door de Raad van bestuur of bekrachtigd in de Raad van Bestuur. Indien de beslissingen van het dagelijks bestuur tussentijds dringend genomen werden, kunnen deze bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur .

2.2.1. Voorzitter

De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen en bezorgt minimaal 10 dagen voor de vergadering de agenda aan de leden. Hij kan hiervoor beroep doen op andere leden . Hij zit de vergaderingen voor en leidt de besprekingen . Hij vertegenwoordigt de vereniging en verdedigt de belangen van zijn leden naar de buitenwereld.

2.2.2. Ondervoorzitter

Hij vervangt de voorzitter in alle taken in geval deze onbeschikbaar is.

2.2.3. Schatbewaarder

Hij neemt de dagelijkse betalingen en ontvangsten waar voor rekening van de vereniging, staat in voor de bankverrichtingen. Hij houdt hiervoor een kasboek bij zoals voorgeschreven door de wet op de VZW’s. Hij stelt de jaarrekening (kasverslag voor inkomsten en uitgaven; de toestand van de rekeningen per einde boekjaar)op en maakt de begroting van het volgende jaar op.

2.2.4. Secretaris

Deze maakt de verslagen van de Raad van Bestuur en verdeelt ze onder leden ten laatste 14 dagen na de vergadering . Houdt de ledenlijst bij in samenspraak met de schatbewaarder op basis van de ontvangen lidgelden .

2.3. De provinciale vergaderingen

Artikel 4 : De afgevaardigden van de plaatselijke effectieve en toegetreden leden vormen de provinciale afdeling. Iedere provincie heeft een werking waarvoor de leden van de Raad van Bestuur van die provincie gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Deze bepalen zelfstandig hun werkwijze om het maatschappelijk doel te bereiken en brengen hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur. Het doel van de provinciale werking is : informatiedoorstroming van de nationale vergadering naar de plaatselijke leden en ervaringsuitwisseling tussen de plaatselijke leden en Raad van Bestuur .

3. Mandaten

Artikel 5 : De Raad van Bestuur kan mandaten toewijzen aan de afzonderlijke leden en deze vertegenwoordigen de vereniging dan met een specifieke opdracht voor dit mandaat . Deze worden geagendeerd en genotuleerd in de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De opdracht van een mandaat wordt zo juist mogelijk omschreven in de notulen van de Raad van Bestuur. De mandataris moet de pleitbezorger zijn van de standpunten van de vereniging naar de buitenwereld toe . Hiervoor put de gemandateerde uit de visieteksten van FOVIG, de besprekingen in de Raden van Bestuur en de eigen ervaringdeskundigheid . De verdedigde standpunten en besprekingen in deze overlegorganen worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur .

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!