Dany Vanderbiest, vrijwillig medewerker voor de werkgroep Bewindvoering, houdt voor FOVIG een verklarende woordenlijst (lexicon) bij met alle begrippen over bewindvoering. De verklaringen zijn opgenomen zoals ze in de regelgeving staan. Een nuttig naslagwerk voor de werkgroep.

Geregeld komen er nieuwe versies uit. Enkel de meest recente wordt hier gepubliceerd.

IN DE MARGE VAN DE WG BEWINDVOERING

Behalve de bewindvoering, volgt Dany Vanderbiest ook de valkuilen van de digitalisering in de sector personen met een handicap, op de voet. Hieronder informatie over een initiatief van de banken daaromtrent.

 Tien actiepunten van de banksector inzake (digitale) inclusie 

De digitalisering van onze economie en samenleving gaat met rasse schreden vooruit. Deze tendens is een goede zaak voor de ganse maatschappij aangezien dit de beste garantie is om onze welvaart te waarborgen.

Het verbeteren van de digitale vaardigheden van de burgers zal in belangrijke mate bijdragen bij het dichten van de digitale kloof. De banksector sluit zich aan bij het Charter voor digitale inclusie in België en verbindt zich ertoe om de negen doelstellingen ervan te realiseren.

De banksector is er zich van bewust dat een deel van de bevolking vandaag niet mee is met deze digitalisering. Extra aandacht voor de minder- of niet-digitale groep burgers is dus noodzakelijk want het is van belang dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren aan de samenleving in zijn geheel. Toegang tot het internet en de bijhorende digitale vaardigheden worden meer en meer noodzakelijk om te functioneren in een moderne maatschappij. Het aanleren van die vaardigheden is een verantwoordelijkheid van iedereen: van het onderwijs tot het middenveld, van de overheid tot, in dit geval, de banksector. Ervoor zorgen dat iederéén zijn weg vindt in de digitale wereld van vandaag is een uitdaging voor de gehele samenleving, en daar wil de financiële sector graag haar begeleidende en maatschappelijke rol verder opnemen. 

Febelfin en haar bancaire leden willen op basis van tien actiepunten bijzondere inspanningen leveren: 

  • om klanten digitaal bankieren aan te leren waardoor zij ook gemakkelijker volwaardig kunnen participeren in de digitale maatschappij; 
  • en tegelijk om de klanten die (ook in de toekomst) niet-digitaal (zullen) bankieren een optimale service te blijven aanbieden 

Deze tien actiepunten bestaan uit twee luiken: er zijn vijf actiepunten van toepassing op de klant die momenteel niet maar in de toekomst wel digitaal zou kunnen bankieren. De andere vijf actiepunten gaan over de niet-digitale klant die, om welke reden dan ook, analoog wenst te blijven bankieren. 

Uitgangspunt hierbij is dat de banken de keuze van de klant, ongeacht hij of zij kiest voor digitaal of analoog bankieren, respecteren. 

Febelfin zal de rol van coördinator op zich nemen. Een contactpunt wordt gecreëerd om de concrete uitvoering van onderstaande actiepunten op te volgen en waar nodig bij te sturen, onder andere op basis van best practices of analyses van potentiële belemmeringen van digitale inclusie. 

Vraag het aan Fovig