Hieronder vind je meest recente openbare standpunten van FOVIG.

POLITIEK MEMORANDUM 2024 | VLAAMSE EN FEDERALE VERKIEZINGEN
AANDACHT VOOR
PERSONEN MET EEN MEERVOUDIGE
EN/OF VERSTANDEIJKE HANDICAP

FOVIG kiest uitdrukkelijk voor een bijzondere aandacht voor personen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap. Deze groep komt weinig in beeld, moet dikwijls op anderen beroep doen om zijn stem te laten horen en voelt zich niet weerspiegeld in de inclusie-beweging.

Lees het volledige standpunt

FOVIG OVER INCLUSIE EN COLLECTIEVE ZORG

Dit standpunt kwam tot stand binne het bestuursorgaan van FOVIG, voorafgegaan door een brainstorm in juli 2023. Bij de bespreking werd er gerefereerd naar de visietekst van FOVIG. Die biedt het algemene kader waarbinnen FOVIG werkzaam is.
Deze tekst is daarvan een concretisering: hier worden argumenten vooropgezet om onze visie toe te passen op beleidsvragen, -discussies en -ontwikkelingen rond inclusie en de rol daarbinnen van collectieve zorg.

POSITIONERING

 • FOVIG onderschrijft het VN-Verdrag dat alle mensen met een handicap een kwalitatief leven garandeert als volwaardige deelnemer in de maatschappij.
  (…)
 • FOVIG is als gebruikersorganisatie gegroeid vanuit een specifieke en grote groep in de sector personen met een handicap: de personen met een verstandelijke handicap die gebruikmaken van collectieve zorg. Hun boodschap klinkt niet altijd even duidelijk, wordt onvoldoende beluisterd of te snel opzijgeschoven.
  (…)
 • FOVIG pleit voor meer, effectieve en op maat gemaakte methodes om de medezeggenschap van de persoon met een verstandelijke handicap authentiek en direct in te zetten.
  (…)

COLLECTIEVE ZORG

 • Collectieve zorg is voor FOVIG een onmisbaar en waardevol onderdeel van de inclusieve samenleving. FOVIG ziet in het aanbod van collectieve zorg ook ruimte voor de individuele vraag.
  (…)
 • FOVIG verwacht van de aanbieders van collectieve zorg een actieve aanpak van medezeggenschap voor en van alle gebruikers en hun netwerk, de mantelzorger, de vertegenwoordiger, de vertrouwenspersoon, de bewindvoerder.
  (…)

WERKWIJZE

 • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de persoon met een handicap in de actieve samenleving is voor FOVIG een maatstaf van inclusie. Het tonen van die vele vormen van handicaps ondersteunt inclusie. FOVIG komt daarom geregeld naar buiten met positieve verhalen maar ontwijkt de discussie niet.
 • Als organisatie bouwt FOVIG aan kennis en toetst die bij de leden en hun ervaringsdeskundigheid.
  (…)
 • De stem van FOVIG klinkt voor alle personen met een handicap.
  (…)
 •  FOVIG streeft naar begrijpelijke, scherp afgelijnde definities en standpunten, uitgewerkt in consensus met en voor de leden. Ze worden breed uitgedragen.
 • FOVIG vormt, ondersteunt en ontplooit het collectief overleg bij vergunde zorgaanbieders.
  (…)
 • FOVIG speelt in op veranderende trends in de samenleving. We vertegenwoordigen zorgvuldig en actief de veranderende gebruikersgroep
  (…)

Lees hier het volledige standpunt van FOVIG over inclusie en collectieve zorg.

HET EXPERIMENT ROND DEELBUDGETTEN

De deelbudgetten voor prioriteitengroep 2 blijven de media beroeren. Er worden, voorlopig met succes, deelbudgetten aangevochten voor de rechtbank. Wellicht komen er procedures in hoger beroep op initiatief van het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap).

Vanuit politieke hoek lazen we de voorbije dagen geregeld dat de gebruikersorganisaties die deelbudgetten mee hebben goedgekeurd. En men voegt er suggestief aan toe: de gebruikersorganisaties moeten die beslissing nu niet meer aanvechten.

Maar de realiteit is anders.

Lees het volledige standpunt

AANBEVELINGEN VAN FOVIG AAN DE CORONACOMMISSIE

Als afronding van haar bijdrage aan de Coronacommissie van het Vlaams Parlement op 14 september 2020 formuleerde FOVIG een hele reeks aanbevelingen. Die kunnen helpen om heel wat tekortkomingen, vastgesteld in de eerste coronagolf, te voorkomen.

Lees het volledige standpunt

SCHOON GEWASSEN, DOELLOOS OP EEN RIJ VOOR HET VENSTER

Repliek op de nota Beke van 24 januari 2020

Het perspectief dat minister Beke de gebruikers van collectieve zorg biedt, is onvoldoende: schoon gewassen, doelloos op een rij voor het venster. In zijn nota van vrijdag 24 januari ll. schetst hij een erg onvolledige geschiedenis. Beke schat de uitdaging van de lange wachtlijsten veel te licht in. Hij formuleert een doel dat hij wil bereiken door uitsluitend te besparen bij gebruikers die door FOVIG worden vertegenwoordigd.

Lees het volledige standpunt

CORRECTIEFASE 2

FOVIG stond en staat nog altijd achter de visie van de persoonsvolgende financiering: de persoon met een handicap (en zijn sociaal netwerk) krijgen de regie over de zorg in eigen handen. Je kunt daar niet tegen zijn. Ook het gelijkheidsprincipe waarbij elkeen met dezelfde noden ook over hetzelfde budget beschikt, blijft overeind. We hebben dan ook van bij de start in 2014 gekozen om deze lijn te steunen binnen de overlegorganen waarvan we deel uitmaken (taskforce, raadgevend comité van het VAPH …).

Lees het volledige standpunt

Vraag het aan Fovig