Klik op een logo om rechtstreeks naar de pagina van de projectgroep of werkgroep te gaan.

 

De voorbije tien jaar is er veel veranderd in de omgeving waar FOVIG actief is. Die veranderingen houden niet op. Wekelijks verschijnen er berichten over absoluut noodzakelijke aanpassingen. De media staan vol met nieuwe visies op de persoon met een handicap en de ondersteuning ervan. FOVIG wil alert blijven voor al die evoluties en nog meer voor de betekenis daarvan op de betrokken personen en hun netwerk. We willen een juiste kijk hebben op de gevolgen van al dat nieuws.

Daarom wil FOVIG haar leden nog directer betrekken bij de opbouw van een actuele visie op zorg, ondersteuning en ontwikkeling.

FOVIG is een inspirerende groep ervaringsdeskundigen

De leden van FOVIG staan met beide voeten in de dagelijkse realiteit van personen met een handicap. Ze zijn ervaringsdeskundigen. Ze zien en voelen wat er aan de hand is. Zij ontdekken wat goed loopt en waar er spanningen zijn.

Laat je verhaal FOVIG inspireren. Deel het met andere leden in de regionale vergaderingen. Daar houden we de vinger aan de pols en brengen we samen wat er in voorzieningen aan de gang is. We luisteren hoe de organen voor collectief overleg daarop inspelen.  We kijken hoe veranderingen je eigen omgeving beïnvloeden. Actuele thema’s worden toegelicht in begrijpbare taal.

FOVIG heeft je ervaring ook nodig voor haar werkgroepen. Die zijn nodig om onze inbreng in overleggroepen van het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap) inhoudelijk te onderbouwen. Jouw fijne en minder fijne voorbeelden versterken de FOVIG-standpunten. De som van alle individuele bedenkingen hebben we nodig om beleidsmakers te overtuigen. We nemen je ervaringen ook mee naar andere plekken voor discussie en opinievorming. De ervaringen van de leden zijn de basis voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het kabinet van de minister van Welzijn.

FOVIG is een organisatie van betrokken leden

Door de website, de nieuwsflashes en het ledenblad informeert FOVIG uitvoerig en in begrijpelijke taal wat er leeft in de sector. Via vorming en ledendagen ontstaat er een grote betrokkenheid met de inhoud van het verhaal van FOVIG. We werken vanuit wat er leeft bij de leden en ondersteunen hen met bruikbare tips en voorbeelden om in hun collectief overleg aan de slag te gaan. Die wederzijdse betrokkenheid is essentieel.

Hou een goed gevoel over aan het deelnemen aan activiteiten. Versterk die door mee te werken, mee te organiseren. Daarvoor zijn er de projectgroepen. Die werken rond een afgebakend thema of een evenement. Misschien voel je verwantschap met het onderwerp of heb je organisatorische knowhow die FOVIG verder kan help. Zoek uit in welke projectgroep je kan bijdragen. Dat kan eenmalig maar ook in een engagement op langere termijn.

Regionale vergaderingen

Al dicht bij huis kun je FOVIG inhoudelijk en praktisch versterken.
Per provincie is er een regionale vergadering. Daarin komen leden vanuit het collectief overleg van verschillende voorzieningen samen. Ze worden geïnformeerd over de actualiteit zodat die meegenomen kan worden naar het collectief overleg van de voorziening. Ze delen ervaringen en bekommernissen. Goede voorbeelden worden gedeeld. Dit gebeurt gemiddeld vier tot vijf keer per jaar.

https://www.fovig.be/aanbod/regionale-vergaderingen/

Werkgroepen

De werkgroepen zijn langlopende groepen. Zij moeten vooral ondersteuning bieden aan de leden die vertegenwoordigende taken opnemen in verschillende overlegkanalen. Vanuit de werkgroepen wordt de visie die FOVIG ontwikkelt in verschillende thema’s bepaald. Ze vergaderen gedurende het werkjaar een vijftal keer, maar tussendoor kan er wel gevraagd worden om een artikel dat aansluit bij een thema te lezen en hierover feedback te leveren. We starten met drie werkgroepen: beleid en visie, kwaliteit en inclusie en maatschappij.

werkgroep Beleid en visie
(klik op zwart driehoekje hierboven voor meer of minder info)

In deze werkgroep komt hoofdzakelijk het beleid en de visie van het VAPH ter sprake. Als FOVIG kunnen we hieraan bijdragen. Een greep uit de verschillende thema’s die hier een plaats krijgen:

 • De vernieuwing van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
 • De evaluatie van PersoonsVolgende Financiering (PVF)
 • De zoektocht naar een andere financiering voor vergunde zorgaanbieders.
 • Het uitbreidingsbeleid 2021 en de opvolging ervan
 • De overschakeling van het ZorgZwaarteInstrument (ZZI) naar het universele Belrai-onderzoeksplatform

Vanuit deze werkgroep ondersteunen we de vertegenwoordigers van FOVIG in de permanente werkgroepen toeleiding en financies en besteding, het raadgevend comité van het VAPH en enkele tijdelijke werkgroepen.

Info en contact: [email protected]

werkgroep Kwaliteit
(klik op zwart driehoekje hierboven voor meer of minder info)

In deze werkgroep richten we ons op kwaliteit in de brede zin van het woord en de stappen die het VAPH hierin onderneemt. Er zijn dan ook verschillende thema’s die hier hun plaats vinden, we noteren enkele voorbeelden:

 • Welke normen moeten er gehanteerd worden voor de infrastructuur bij vergunde zorgaanbieders?
 • Hoe kan participatie ten volle worden uitgerold bij vergunde zorgaanbieders?

FOVIG is momenteel vertegenwoordigd in twee tijdelijke werkgroepen van het VAPH: één die zich richt naar participatie en een die normen probeert op te stellen voor de infrastructuur. De vertegenwoordigers zullen ondersteund worden vanuit deze projectgroep.

Info en contact: [email protected]

werkgroep Inclusie en maatschappij
(klik op zwart driehoekje hierboven voor meer of minder info)

Deze werkgroep volgt de ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg vanuit een breder perspectief.
• Welke invloed heeft het VN-verdrag voor personen met een handicap op de netwerken van personen met een handicap?
• Welke inbreng kunnen we hebben bij NOOZO (Niets over ons, zonder ons – De Vlaamse adviesraad voor personen met een handicap)?
• Welke invloed heeft de nieuwe wet betreffende bewindvoering op de doelgroep die FOVIG bereikt?
• We volgen de ontwikkelingen die er zijn op Europees vlak (EASPD, het UNIC-project, …).
• …
We ondersteunen de vertegenwoordigers op diverse fora; als bestuurder van NOOZO, binnen werkgroepen van NOOZO, als bestuurder van verschillende Diensten OndersteuningsPlan (DOP) in Vlaanderen, als lid van het Raadgevend Comité binnen het VAPH, als lid van de stuurgroep bewindvoering en welzijn …
Info en contact: [email protected]

Praktisch

 • Als je bijkomende vragen hebt dan kan je steeds terecht bij de vermelde contactpersonen.
 • De projectgroepen zullen meerdere keren vergaderen tot en met de evaluatie van het onderwerp, terwijl de werkgroepen ongeveer vijf keer per jaar zullen vergaderen. Er zal tussendoor wel wat informatie moeten verwerkt worden.
 • Naargelang de ingeschrevenen en hun woonplaats kijken we of we de vergaderingen digitaal of lijfelijk organiseren of een mengeling van de twee (hybride). Maar het is duidelijk dat afstand ondertussen geen probleem meer oplevert.
 • Wie zich wil engageren laat dit zo snel mogelijk weten aan [email protected]
 • We plannen heel snel een eerste samenkomst.
 • Elke groep zal een voorzitter en een secretaris hebben.
 • Alle teksten zullen ter beschikking staan van de deelnemers via een link.

 

Elders bruikbare ervaring inzetten

Misschien heb je ervaring in andere onderwerpen, bijvoorbeeld juridische aspecten, financiële opvolging, communicatie … Ook dan zijn er plekken waar je FOVIG kan helpen.

Info en contact: [email protected]

 

Vraag het aan Fovig