FOVIG heeft van het VAPH de opdracht gekregen om een loket op te richten voor de ondersteuning van Collectieve Overlegorganen bij de vergunde zorgaanbieders. Eén van de pijlers om dit te realiseren is het aanbieden van vormingen. We merken dat er veel vragen leven binnen het Collectief Overleg: Wat is onze opdracht? Wat kan er, mag er? Welke regelgeving is er van kracht? Hoe moet dit georganiseerd worden? … Ook vergunde zorgaanbieders worstelen met deze vragen. Maar de collectieve inspraak wordt alsmaar belangrijker. Daar naast zijn er thema’s die de agenda van het Collectief Overleg bepalen en waar er grote nood is aan informatie en ondersteuning. In dit kader verwijzen we naar Persoonsvolgende financiering, woon- en leefkosten, correctiefase 2, …

FOVIG wil op al deze vragen een antwoord bieden in de vorm van vormingsmomenten voor leden en geïnteresseerden in de werking van het Collectief Overleg. Zo bieden we een basisvorming aan “Wegwijs in het Collectief Overleg”. Deze wordt op geregelde tijdstippen door FOVIG georganiseerd. Deze vorming kan ook binnen een lokaal Collectief Overlegorgaan georganiseerd worden. Naargelang de actuele thema’s worden die ook op vormingsmomenten gebracht. Ook deze thema-vormingen kunnen binnen een lokaal Collectief Overleg georganiseerd worden.

We houden je op de hoogte wanneer er vormingsmomenten gepland worden via de website en onze nieuwsbrieven. Indien je binnen je plaatselijk Collectief Overleg vragen naar ondersteuning heeft dan kan je deze steeds richten aan de coördinator Fran Van Hoorebeke, fran.vanhoorebeke@fovig.be.

AANBOD

Vraag het aan Fovig