FOVIG en  Gezin en Handicap brengen de komende weken een aantal nieuwe vormingsmomenten. Deze vertrekken nog steeds vanuit de idee:  SAMEN BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN INSPRAAK.

[Webinar]

De ontwikkeling en implementatie van woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders
Dinsdag 22 februari 2022 – 19.30 uur

[Digitale reflectiemomenten]

Hoe hebben jullie de overgang naar woon- en leefkosten ervaren?
Dinsdag 8 maart 2022 van 10 tot 12 uur

Donderdag 17 maart 2022 van 14 uur tot 16 uur
Donderdag 17 maart van 19 tot 21 uur

In opdracht van het Steunpunt, Volksgezondheid en Gezin deden onderzoekers van de KULeuven en UGent onderzoek naar ‘De gevolgen van de omschakeling naar woon- en leefkosten en de wijze waarop vergunde aanbieders van zorg en ondersteuning deze omschakeling doorvoeren’. In een eerste onderzoeksfase werden de vergunde zorgaanbieders bevraagd. In het vervolgonderzoek worden ook de ervaringen van gebruikers meegenomen (dit onderzoek loopt nu).

Laura Polfliet, één van de onderzoekers, licht alvast de bevindingen uit het eerste rapport toe.

Klik hier om in te schrijven voor deze vormingssessie.

Wie zich effectief inschrijft, krijgt na de webinar een replay (te bekijken tot 31 maart).

​​​​​​​

Collectieve Overlegorganen speelden een belangrijke rol in de overschakeling naar het systeem van woon- en leefkosten. Velen van jullie hebben zich in dit thema verdiept, hebben meegedacht en meegepraat over de invoering van dit systeem in de eigen voorziening, … Is de overgang verlopen zoals verwacht? Wat kon beter? Is jullie voorziening erin geslaagd om de kosten voor gebruikers betaalbaar te houden? Werden er initiatieven genomen voor bewoners die onvoldoende inkomen hebben? Heb je tips voor je collega’s uit andere voorzieningen? …

Interesse?

Sluit aan bij één van de geplande reflectiemomenten. Stuur dan een mailtje naar  [email protected] of [email protected] met in de titel ‘woon- en leefkosten’ en geef aan op welk van deze momenten je het liefst wilt aansluiten. Jij krijgt dan tijdig een zoomlink doorgestuurd.

[Webinar]

Maandag 21 maart 2022 – 19.30 uur
De rol van de zorginspectie

De zorginspectie moet er o.a. op toezien dat de regelgeving over de kwaliteit van de zorg nageleefd wort. Tijdens deze sessie vertelt een zorginspecteur hoe zij hun opdracht zien.
Inspectieverslagen zijn, gedeeltelijk, openbaar. Hoe kun je het inspectieverslag van je voorziening raadplegen?

Klik hier om in te schrijven voor deze vormigssessie.

Wie zich effectief inschrijft, krijgt na de webinar een replay (te bekijken tot 31 april).

KADER VOOR DEZE VORMINGSSESSIES
Sinds de ‘inspraakbesluiten’ van 1993 in voege gingen is er voor de leden van het collectief overleg (gebruikersraden) heel wat veranderd. Door de evoluties in de sector personen met een handicap werd alles complexer. Bovendien heeft het collectief overleg doorheen de jaren alleen maar aan belangrijkheid gewonnen. Denken wij maar aan de rol van het collectief overleg bij de overgang naar woon- en leefkosten. Van leden van het collectief overleg wordt verwacht dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun opdracht goed te vervullen. Werk maken van inspraak in een organisatie is een proces, daar moet je in groeien. Voorwaarde is dat alle betrokkenen, zowel de vergunde zorgaanbieders als gebruikers ervan overtuigd zijn dat inspraak een voorwaarde, een meerwaarde is voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een handicap.

FOVIG en Gezin en Handicap krijgen, als infoloket ‘collectief overleg’, de kans om de leden van het collectief overleg te ondersteunen in hun opdracht. Voor deze vormingsreeks, waarvoor wij je van harte uitnodigen, werken we samen. Wij starten digitaal, helaas hebben we voorlopig geen andere keuze. Maar wij hopen jullie snel ergens in Vlaanderen in levenden lijve te ontmoeten voor nog bijkomende sessies.

Vraag het aan Fovig