FOVIG heeft als visie en missie

 

 • Het ondersteunen en optimaal helpen uitbouwen van de verschillende vormen van overleg, participatie en inspraak op collectief en individueel vlak in de voorzieningen voor personen met een handicap
 • Het behartigen en verdedigen van de belangen en rechten van de personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers in deze voorzieningen
 • Het opkomen voor zowel hun collectieve als hun individuele noden
 • Het bijdragen tot de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor de gebruikers in de voorzieningen
 • Het ijveren voor de realisatie van zorg voor deze gebruikers die nog niet door voorzieningen ondersteund worden
 • Het bijdragen tot een hoogstaande collectieve kwaliteitszorg en de hierbij aansluitende wet- en regelgeving
 • Het vertegenwoordigen van de gebruikers van collectieve zorg en hun wettelijke vertegenwoordigers bij het beleid en de overheid

 

Fovig wil dit bereiken door middel van volgende kerntaken en kernopdrachten:

 • Het Collectief overleg en de oudercomités informeren, vormen, begeleiden en helpen met betrekking tot:
  • hun opdracht van collectief en individueel overleg, participatie en inspraak binnen de voorzieningen voor personen met handicap.
  • het helpen waarborgen dat de verschillende vormen van collectief overleg (oudervereniging, Collectief Overleg, cliëntenraad, bewonersraad, waarnemer in de Raad van Bestuur, e.d.) en individueel overleg (handelingsplanning, ondersteuningsplan, afzonderingsmaatregelen, vrijheidsbeperking, e.d.) goed uitgebouwd worden en alle kansen krijgen.
  • hun opdracht van collectieve en individuele persoonsgebonden ondersteuning met het oog op de realisatie van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor de persoon met en handicap.
 • De gebruikers zelf informeren, begeleiden en ondersteunen bij alle materies inzake opvang, behandeling, tewerkstelling, opvoeding, vrije tijd, cultuur en wonen die henzelf en hun wettelijke vertegenwoordigers in hun dagelijks leef- en woonmilieu aanbelangen.
 • De belangen behartigen bij zorgverstrekkers, de overheid en het beleid met betrekking tot:
  • de optimalisatie van het algemeen dienstverleningsaanbod en de kwaliteit van zorg in de voorzieningen

Tijdens het uitvoeren van deze taken en opdrachten zorgt FOVIG dat:

 • De eigen werking op zelfstandige en onafhankelijke wijze ontplooid wordt.
 • De federatie open staat voor alle personen en overtuigingen ongeacht oorsprong, ras of levensovertuiging.
 • De persoon met een handicap en de wettelijke vertegenwoordigers steeds als norm en toetssteen staan in al het handelen.
 • Aandacht besteed wordt aan zowel de gebruiker zelf als aan zijn netwerk.
 • Niet enkel als een doorgeefluik voor informatie gefungeerd wordt maar ook daadwerkelijke hulp en ondersteuning geboden wordt.
 • Samenwerking en ervaringsuitwisseling georganiseerd wordt tussen de leden zowel op collectief als individueel vlak.
 • Samenwerking gestimuleerd wordt tussen gebruikers en dienstverleners bij de ondersteuning van de persoon met een handicap.
 • Initiatieven van informatieve, opiniërende en vormende aard genomen worden met het oog op de ondersteuning van zijn leden en dit zowel op nationaal, provinciaal als lokaal vlak.

 

Interesse? Neem contact op via ons contactformulier!

Contact

Kwaliteitskader FOVIG vzw

Vraag het aan Fovig