15 sep 2020

AANBEVELINGEN VAN FOVIG AAN DE CORONACOMMISSIE

Auteur: Fovig

Als afronding van haar bijdrage aan de Coronacommissie van het Vlaams Parlement op 14 september 2020, formuleerde FOVIG een hele reeks aanbevelingen. Die kunnen helpen om heel wat tekortkomingen, vastgesteld in de eerste coronagolf,  te voorkomen.

Organisatiemaatregelen

 • Werk een sluitend duidelijk, gebruiksvriendelijk systeem uit  zonder onvolledigheden of tegenstrijdigheden.
 • Zorg voor strategische stocks waarbij testen en beschermingsmateriaal al naar gelang de noodzaak gemakkelijk kunnen verkregen worden.
 • Werk een plan uit waarbij de persoonsvolgende budgetten ingezet worden waar ze voor bedoeld zijn, bijvoorbeeld:
 • cliënten van de dagcentra kunnen/moeten de ondersteuning krijgen zoals hun persoonlijk budget dat voorziet
 • cliënten die ambulante/mobiele ondersteuning krijgen moeten van deze ondersteuning ook kunnen genieten
 • cliënten moeten de paramedische ondersteuning kunnen genieten die ze gewoonlijk krijgen
 • Zorg er voor dat beperkingen op het vervoer van en naar de voorzieningen niet bepalend worden voor de deelname aan de “normale” activiteiten.
 • Erken dat er veel verscheidenheid is binnen de vergunde zorgaanbieders en stem het beleid daarop af
 • Zorg er voor dat er een kader is dat door de vergunde zorgaanbieders moet gevolgd worden zodat alle cliënten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Schakel daarbij de Zorginspectie in. Ook zij kan nuttige informatie verschaffen aan de organisaties vanuit good practices.
 • Zorg er voor dat de compenserende maatregelen (17% boven het budget) voor alle gebruikers administratief haalbaar zijn, dus ook voor gebruikers van uitsluitend voucher.
 • Zorg er voor dat gebruikers die nog geen ondersteuning krijgen, ook de nodige ondersteuning krijgen zodat zij binnen de radar blijven en er een vangnet kan zijn in periodes als Covid-19.
 • Zorg er voor dat vergunde zorgaanbieders voldoende middelen ter beschikking hebben zodat ze zoals nu, hun werking kunnen opdelen in kleinere units. Dit geeft bij de uitbraak van een pandemie meer mogelijkheden om in afzonderlijke bubbels te werken.

 

Inspraak

 • Zorg dat gebruikers betrokken worden bij het uitwerken van maatregelen. Neem gebruikers/gebruikersverenigingen op in de overlegkanalen van de overheid (Taskforce Zorg).
 • Zorg er voor dat het Collectief Overleg een betere verankering krijgt in het kwaliteitsdecreet, waarin de voorwaarden tot vergunning van een zorgaanbieder worden benoemd.
 • Zorg er voor dat bij het lokale beslissingsniveau ook gebruikers moeten betrokken worden. Het beleid leggen bij het lokaal niveau is positief, daar heeft men voeling met de lokale situatie en kan men op maat werken, maar dit laat ook ruimte voor willekeur.

 

Communicatie

 • Zorg er voor dat elke gebruiker van VAPH-middelen rechtstreekse informatie vanuit het VAPH kan krijgen, enkel digitaal informeren is voor deze doelgroep niet voldoende.
 • Heb oog voor e-inclusie. Heel wat mensen, met heel verschillende profielen, raken niet zomaar op de digitale sneltrein.
Vraag het aan Fovig