13 dec 2023

POLITIEK MEMORANDUM 2024 | VLAAMSE EN FEDERALE VERKIEZINGEN

Auteur: Fovig

AANDACHT VOOR
PERSONEN MET EEN MEERVOUDIGE
EN/OF VERSTANDEIJKE HANDICAP

FOVIG kiest uitdrukkelijk voor een bijzondere aandacht voor personen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap. Deze groep komt weinig in beeld, moet dikwijls op anderen beroep doen om zijn stem te laten horen en voelt zich niet weerspiegeld in de inclusie-beweging.

1_
Iedere persoon met een meervoudige en/of verstandelijke handicap moet de zorg en de ondersteuning krijgen op het moment dat hij die nodig heeft, op de plaats waar die het meest is aangewezen en met vrije keuze voor de vorm waarin die wordt ingevuld.

2_
Bij elke beleidsactie en/of wetgeving moet men oog hebben voor de gevolgen ervan voor mensen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap. Zodat die versterkend werkt en hen vanuit hun kwetsbaarheid actief en kwaliteitsvol maximaal de regie over het eigen leven laat behouden.

3_
Het collectief overleg bij de vergunde zorgaanbieders moet in de voorziening volwaardig zijn rol kunnen spelen en onafhankelijk kunnen werken. Gebruikers en hun netwerk moeten weten wie aanspreekpunt is. Wetgevende initiatieven moeten de gebruikers en hun netwerk versterken in dit collectief overleg.

4_
Collectieve voorzieningen moeten beschikken over voldoende, geschoolde, deskundige en zorgzame medewerkers. Normen moeten flexibel aangepast worden aan nieuwe doelgroepen en zorgnoden.

5_
Betaalbare en beschikbare mobiliteit blijft een prioriteit. Mensen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap moeten beroep kunnen doen op die vorm van vervoer die aansluit bij hun mogelijkheden en hun woonplaats. Waar collectief vervoer de enige mogelijkheid is, moet die betaalbaar, gemakkelijk bereikbaar en vlot beschikbaar zijn.

6_
Inclusie is een maatschappelijke context waarin men wordt geboren en moet levensloopbestendig vorm krijgen. Er zijn veel profielen van mensen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap. Die hebben allemaal recht op een maatschappij, waar zij volwaardig deelnemen volgens hun mogelijkheden en wensen.

7_
Het persoonsvolgend budget moet versterkt worden zodat het flexibel meegroeit met de persoon met een meervoudige en/of verstandelijke handicap. Dit vereist voldoende middelen. Procedures moeten op elkaar worden afgestemd. Gegevens moeten worden uitgewisseld zodat niet telkens opnieuw verteld moet worden wat men niet kan om aan te tonen dat men anders is.

8_
Mensen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap moeten zichtbaar aanwezig zijn in de maatschappij. Zij moeten betrokken worden bij alles wat hen aanbelangt. Zelf, wanneer dit mogelijk is; vertegenwoordigd door hun netwerk om hun stem te vertolken, wanneer zij daartoe onvoldoende in staat zijn.

9_
Wij strijden tegen digitale uitsluiting die drempels geeft om te participeren aan de maatschappij aan mensen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap . Applicaties en websites moeten gebruiksvriendelijk zijn. Mensen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap moeten betrokken worden bij de ontwikkeling en het testen ervan. Papier, telefonie en digitaal zijn drie volwaardige vormen en moeten gelijkwaardig naast elkaar blijven bestaan.

10_
Het netwerk rond de persoon met een meervoudige en/of verstandelijke handicap is eindig. Zorgontvanger en zorggever moeten dit samen voorbereiden. Alternatieven moeten worden uitgewerkt samen met de betrokken actoren en dit op de diverse domeinen m.b.t. wonen en leven.

11_
Het kiesrecht voor personen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap moet overdraagbaar zijn. De bewindvoerder van die persoon moet automatisch het recht verwerven om in naam van die persoon te stemmen. Geen enkele stem van een persoon met een meervoudige en/of verstandelijke handicap mag verloren gaan!

Vraag het aan Fovig