15 jan 2021

VERLENGING CORONA-MAATREGELEN

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF | JANUARI 2021   —

Bijkomende ondersteunende maatregelen, financiële compensaties en opdracht collectief overleg

Verschillende maatregelen naar aanleiding van Corona, meegedeeld in september 2020, worden verlengd en procedures worden verbeterd. Voor de gebruikers gaat dit over financiële ondersteuning bij extra zorgkosten, de opvolging van de individuele dienstverleningsovereenkomst bij afwijkingen door corona en de aanrekening van woon- en leefkosten bij opschorting van de ondersteuning. Ook is er een ondersteuningsopdracht voor het collectief overleg (gebruikersraad).

Maatregelen voor gebruikers

  • Ook in 2021 wordt een compensatie voorzien wanneer het jaarbudget 2021 ontoereikend is om de extra gemaakte kosten in het kader van COVID-19 te betalen. In 2021 is de maximale overschrijding 25,5 % van het jaarbudget.
  • De einddatum van de COVID-19-periode wordt voorlopig verlengd tot 31 maart 2021. Een eventuele verdere verlenging zal afhankelijk zijn van de evolutie van de COVID-19 pandemie.
  • Als u een overeenkomst gesloten hebt in het kader van COVID-19 voor onbepaalde duur, dan kunnen de overeenkomsten gewoon verder blijven lopen.
  • Het is door COVID-19 in sommige situaties onvermijdelijk dat de zorg en ondersteuning zoals bepaald in de individuele overeenkomsten gedurende deze bijzondere periode tijdelijk anders, onvolledig of niet geboden zal kunnen worden. In alle gevallen moet er overleg plaatsvinden met het collectief overlegorgaan vóór van de individuele dienstverleningsovereenkomsten kan afgeweken worden.
  • Mogelijkheid tot tijdelijke opschorting van de individuele dienstverleningsovereenkomst.

 

Opdracht voor het collectief overleg (gebruikersraad)

Het VAPH vraagt de collectieve overlegorganen (gebruikersraden) binnen de voorzieningen om de gebruikers en de directie van de diensten en voorzieningen zoveel als mogelijk bij te staan in deze crisisperiode. Men vraagt om:

  • de situatie in de voorziening en de maatregelen die genomen worden, nauwgezet op te volgen;
  • er mee voor te zorgen dat alle gebruikers van de voorziening en hun gezinsleden tijdig en correct geïnformeerd worden;
  • mee de impact voor gebruikers (individueel en als groep) in te schatten en te anticiperen op extra ondersteuning die nodig kan zijn;
  • mee te helpen zoeken naar alternatieve ondersteuningsvormen waar het reguliere ondersteuningsaanbod tijdelijk moet worden stopgezet of afgebouwd.

U vindt de volledige nota via deze link.
Indien u hierover vragen hebt dan kan u steeds FOVIG contacteren via ‘Vraag het aan FOVIG’.

 

Vraag het aan Fovig